Buffalo Chicken Sushi

Buffalo Chicken Sushi
#food, #chicken, #japanese food, #buffalo chicken, #asian food