Krispy Kreme Bacon Cheeseburger

Krispy Kreme Bacon Cheeseburger
#donuts, #dessert, #hamburger, #food photography, #burger